Szkolenia

Nasze projekty

Gamification in NGOs! Zostało dofinansowane przez Komisję Europejską, w ramach programu Erasmus+.

Youth Councils – Advisors and Activists Together

Prezentowany projekt jest kontynuacją działań, które prowadzimy od początku 2019 roku. Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy FEIO z partnerami międzynarodowymi i lokalnymi na płaszczyźnie działań związanych z Młodzieżowymi Radami Miast oraz wypracowanie mechanizmów, które pozwolą przenieść tą współpracę poza program Erasmus+. Obecnie współpracujemy z trzema MRM: z Rybnika, Tychów i Mikołowa, z którymi prowadzony jest szereg działań aktywizujących i wspierających. Pod koniec 2020 roku każda Rada wzięła udział w indywidualnych weekendowych warsztatach w Cieszynie. Na bierząco uczestniczymy w spotkaniach MRM – obecnie w formule on-line, na których służymy wsparciem i konsultacjami. Następnym krokiem, który planujemy na wiosnę 2021 roku jest wspólny wyjazd trzech Rad do Brennej, gdzie zorganizujemy dla nich weekendowe warsztaty, które będą przestrzenią do dyskusji, wymiany dobrych praktyk i nawiązywania nowych znajomości i partnerstw. Planujemy również dwa spotkania międzynarodowe z naszymy partnerami zagranicznymi, z czego drugie będzie połączone z otwartą konferencją dla członków i opiekunów MRM. Poza tym, mamy w planach organizację lokalnych spotkań dla członków rad oraz spotkania konsultacyjne dla ich liderów i opiekunów. 

 

Be Eco, Be Trendy

Projekt Be Eco, Be Trendy jest realizowany przez grupę inicjatywną złożoną z członków Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika przy wsparciu FEIO ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekt ma na celu wypracowanie postawy proekologicznej pośród społeczności lokalnej i zachęcenie uczestników do czynnej postawy i większego zaangażowania się w życie publiczne. Grupa kładzie szczególną uwagę na uświadamianie, czym jest środowisko lokalne i jak bardzo od nich samych zależy w jaki sposób będziemy o nie walczyć. Chcą budować zaangażowanie i odpowiedzialność mieszkańców za poprawę stanu zanieczyszczenia w mieście, a edukacja na ten temat jest ich pierwszym krokiem jaki chcą podjąć. W związku z tym, pod koniec 2020 roku, wzięli już udział w warsztatach, a kolejne proekologiczne mają już w planach. Zorganizowali serię eko-poniedziałków – akcję promocyjną na ich stronie na Facebooku, gdzie informowali mieszkańców o możliwych działaniach, które wspierają poprawę środowiska naturalnego. 

 

CROSS – Współpraca zamiast rywalizacji – siła partnerstw międzysektorowych

Projekt “Współpraca zamiast rywalizacji – siła partnerstw międzysektorowych” był wynikiem zaangażowania organizacji partnerskich i realną odpowiedzią na potrzeby związane z działaniem w trzecim sektorze głownie na polu młodzieżowym. Projekt zakładał zrealizowanie seminarium na temat działań międzysektorowych na płaszczyźnie działań młodzieżowych, wzmocnienie organizacji młodzieżowych i tworzenie partnerstw międzynarodowych i międzysektorowych- co udało się wykonać we wszystkich fazach projektu. 24 uczestników z 7 krajów partnerskich zyskało wiedzę i umiejętności tworzenia partnerstw międzysektorowych, a także działań lokalnych. Po zrealizowanym seminarium każdy z partnerów zorganizował lokalnie działania międzysektorowe wraz młodzieżą w społecznościach lokalnych. Całość realizowanych przedsięwzięć jak i spotkanie odbywało się z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej. Podczas mobilności oprócz teorii i rozwijania swoich umiejętności uczestnicy mieli możliwość spotkać się i porozmawiać z ekspertami z dziedziny partnerstwa międzysektorowego oraz z dziedziny pracy z młodzieżą- były to osoby min z Urzędu Miasta Rybnik jak i z stowarzyszenia “17”. Rezultatami projektu są pozyskana przez uczestników wiedza na temat tworzenia partnerstw międzysektorowych, pozyskanie wiedzy i kompetencji na temat młodzieżowych działań lokalnych, poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat zarządzania projektami międzynarodowymi i lokalnymi, stworzenie indywidualnych kontaktów międzynarodowych i międzysektorowych, poszerzenie kompetencji międzykulturowych poprzez współpracę z partnerami projektu. Rezultatami projektu dla organizacji wnioskującej i organizacji partnerskich jest przede wszystkim stworzenie partnerstw międzysektorowych i usprawnienie partnerstw międzynarodowych, rozwinięcie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami długoterminowymi, lokalnymi i międzynarodowymi, wymiana doświadczeń między organizacjami, korzystanie z wiedzy i kompetencji partnerów, zwiększenie lokalnego znaczenia i rozpoznawalności w społecznościach lokalnych i na arenie międzynarodowej, podniesienie jakości tworzonych projektów młodzieżowych.
Plan oraz wdrożenie projektu zakładały m.in. pokazanie przykładów na współpracę organizacji w dziedzinie wspierania młodzieży. Zgodnie z tym założeniem zrealizowano dwa spotkania o charakterze międzyinstytucjonalnym i międzysektorowym. Pierwszym spotkaniem były warsztaty międzysektorowe zrealizowane we współpracy z Urzędem Miasta w Rybniku. Drugim spotkaniem była konferencja dotycząca szans dla młodzieży i młodych przedsiębiorców, która została zrealizowana przez FEIO we współpracy z lokalnym stowarzyszeniem 17-tka oraz innymi podmiotami pozarządowymi i samorządowymi z terenu Rybnika.
Projekt ma wpływ na docelową grupę odbiorców tj. młodzież zaangażowaną w tworzenie działań lokalnych ze wsparciem organizacji partnerskich. Działania te pozytywnie wpłyną na postrzeganie działań społecznych i postrzegania współpracy międzysektorowej.
Początkowo organizacje partnerskie i uczestnicy projektu tj. pracownicy młodzieżowi, wolontariusze i osoby odpowiedzialne za realizację projektów międzynarodowych byli adresatami projektu, później natomiast to lokalna młodzież w krajach partnerskich była ostateczną grupą docelową lokalnych działań społecznych.

 

WICKER – WEEKtogEtheR

 

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. K. K. Baczyńskiego w Chorzowie uczestniczyli w międzynarodowym projekcie „WICKER – WEEKtogEtheR” realizowanym w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Stronami partnerskimi projektu byli: Centrum Kultury w Wilnie oraz Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu w Orzeszu. Projekt odbył się w dniach 23-29 września 2018 roku w Ulanowie oraz Rudniku nad Sanem. Rudnik to miasteczko zwane „stolicą wikliny”. Główny cel projektu stanowiło przede wszystkim współdziałanie młodzieży w zakresie współpracy kulturalnej obejmującej przygotowanie w duetach polsko-litewskich eksponatów z wikliny symbolizujących otwartość, tolerancję i przyjaźń. Drugim ważnym celem projektowym było redukowanie uprzedzeń i stereotypów między narodami litewskim i polskim. Uczestnicy projektu w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem przygotowali własnoręcznie wykonane wiklinowe eksponaty oraz zorganizowali wystawę swoich prac. Na zakończenie projektu nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy w Miejskim Ośrodku Kultury. Gośćmi biorącymi udział w otwarciu ekspozycji była młodzież z rudnickiej szkoły oraz przedstawiciele społeczności lokalnej. W trakcie wymiany młodzież nabyła praktyczne umiejętności wyplatania wikliny oraz wiedzę na temat jej rodzajów i uprawy, a przede wszystkim udoskonaliła umiejętność budowania siły zespołu, posiadane kompetencje organizacyjne, współdziałania w międzynarodowej grupie, znajomość języka angielskiego. Wymiana stanowiła ważne życiowe doświadczenie młodzieży oraz umożliwiła nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni.

 

SIMeNGO Gamification in NGOs! 

 

Główne działanie projektu SIMeNGO odbyło się w dniach 15-22 września 2016 roku, w Murzasichlu, w Polsce. Wzięło w nim udział 17 osób z sześciu europejskich krajów, wspieranych przez trzy osoby tworzące zespół organizacyjno – szkoleniowy.

Podczas trwania szkolenia zapoznali się oni z koncepcją pracy z młodzieżą poprzez wykorzystanie gier symulacyjnych w ramach edukacji pozaformalnej. W związku z faktem, iż kompetencje związane z tematem szkolenia wśród jego uczestników były bardzo zróżnicowane, w ramach realizacji głównego zadania nastąpiła potrzeba aby zaznajomić uczestników z samą koncepcją gier symulacyjnych oraz gier fabularnych stosowanych w edukacji pozaformalnej.

Główną częścią samego szkolenia było stworzenie lub zmodyfikowanie minimum trzech gier na potrzeby uczestników oraz grup docelowych. Cel ten został zrealizowany z nawiązką, ponieważ podczas szkolenia przygotowano oraz przetestowano pięć gier.

W ramach szkolenia zrealizowaliśmy:

  • warsztaty wstępne, stymulujące budowanie zespołu, wzajemne poznawanie się uczestników oraz wdrażające w temat oraz założenia szkolenia, a także skłaniające uczestników do wyartykułowania swojej motywacji i oczekiwań względem projektu.
  • warsztaty wprowadzające w temat gier symulacyjnych, stanowiące połączenie teorii i praktyki. W ramach teorii przypomnieliśmy sobie założenia poszczególnych modeli edukacji, różnych metodologii związanych z edukacją pozaformalną, ale także określiliśmy rolę poszczególnych osób kształtujących proces edukacyjny (np. nauczyciel, trener, moderator, facylitator etc). W ramach tych warsztatów poznaliśmy też przykłady różnych gier symulacyjnych, skupiając się raczej na dość prostych ale jednak bardzo zróżnicowanych narzędziach.
  • warsztaty kreatywne – w ramach tych zajęć uczestnicy tworzyli gry. Była to bardzo intensywna część szkolenia, szczególnie ze względu na presję czasu ciążącą nad uczestnikami. Tematyka tworzonych gier nie została narzucona, jednak aby pomóc i przyspieszyć nieco proces formowania się zespołów, zaproponowano kilka kluczowych pojęć, w obrębie których powstały zespoły robocze i następnie kontynuowały pracę. Zaproponowano zatem uczestnikom pojęcia, takie jak: wolontariat, społeczeństwo obywatelskie, kreatywność oraz media.

warsztaty testowania gier – część szkolenia, w której uczestnicy mogli w praktyce sprawdzić swoje umiejętności tworzenia gier oraz przetestować swoje narzędzia w praktyce. Jako organizatorzy zadbaliśmy, aby środowisko testowe w jak najlepszym stopniu oddawało rzeczywiste sytuacje w których pracują youthworkerzy. Dlatego podjęliśmy kroki w celu nawiązania współpracy z organizatorami dwóch innych projektów, które miały miejsce w naszej okolicy w tym samym czasie. Uczestnicy dwóch innych wymian młodzieżowych zaprosili nas i razem z nami testowali gry, które zostały przygotowane wcześniej z uwzględnieniem potrzeb tych uczestników oraz zagadnień powiązanych z tymi wymianami. Efekty działań były bardzo pozytywne – uczestnicy wykazali się ogromną pracowitością oraz odpowiedzialnością, ponieważ poświęcili część swojego czasu wolnego aby dokończyć swoje gry i następnie przetestować je wśród innych młodych ludzi. Wykazali się także odwagą, ponieważ musieli przeprowadzić warsztaty wśród nieznanych dla siebie osób, korzystając z języka angielskiego. Również po zakończeniu głównej aktywności można było zaobserwować pozytywne strony uczestników szkolenia. Dopracowywali oni swoje gry i część z nich została przygotowana w wersji gotowej do wykorzystania przez szeroką grupę docelową.

 

Breaking News! Breaking Inactivity! Developing Youth!

Międzynarodowa wymiana młodzieżowa odbyła się w Ustroniu w dniach od 11 – 20 grudnia 2015 roku. Podczas wymiany uczestnicy rozwinęli swoje kompetencje kluczowe, a także dzięki kreatywnym warsztatom dzielili się pomysłami co umożliwiło ich rozwój osobisty.

Projekt dał uczestnikom możliwość poznania innych europejskich kultur oraz zapewnił wzrost świadomości społeczności lokalnej w kontekście wartości europejskich oraz możliwości rozwoju osobistego w ramach programów finansowanych przez Komisję Europejską.

Projekt zakładał stworzenie broszury, której tematyka opierała się na edukacji pozaformalnej oraz stworzenia podstaw aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas trwania projektu uczestnicy wymiany prowadzili kanał You Tube oraz profile na Instagramie oraz Facebooku dotyczące aktywnego uczestnictwa młodzieży w społeczeństwie. Dodatkowo po przygotowaniu wspomnianej broszury odbyło się spotkanie z lokalną społecznością na rynku w Cieszynie. W ramach krótkiego happeningu uczestnicy projektu przedstawili mieszkańcom i gościom przebywającym w mieście idee projektu oraz opowiedzieli o możliwościach jakie niesie ze sobą Program Erasmus+.