Cele

Cele Fundacji są zbieżne z zapisami występującymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyszczególniono tam szereg zadań publicznych, tworzących sferę zadań publicznych.

Przy formułowaniu statutu wzięliśmy pod uwagę te zapisy, w związku z tym cele Fundacji są następujące:

a) pomoc społeczna, w tym w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
b) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
c) wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej,
d) działalność charytatywna i dobroczynność,
e) ochrona i promocja zdrowia,
f) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
g) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
h) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
i) działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym,
j) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej,
k) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
l) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
m) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
n) kultura fizyczna i sport,
o) ekologia, ochrona środowiska i ochrona zwierząt,
p) turystyka i krajoznawstwo,
q) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
r) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
s) wspieranie wolontariatu,
t) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.